a a

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.sgapartamenty.pl oraz portali rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Sopot Group Teresa Piesik. a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Sopot Group Teresa Piesik z siedzibą w Sopocie przy ul. Aleja Niepodległości 765B/3, NIP 584-159-16-34,

a. Sopot Group Teresa Piesik z siedzibą w Sopocie przy ul. Aleja Niepodległości 765B/3, NIP 584-159-16-34 będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.

b. Apartament - lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.sgapartamenty.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.

c. Gość - osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji Sopot Group Teresa Piesik  z siedzibą w Sopocie przy ul. Aleja Niepodległości 765B/3, NIP 584-159-16-34

2. Rezerwacja

Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:

a. Poprzez system rezerwacji on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej: www.sgapartamenty.pl . Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wysokości 30% pobytu w ciągu 24h od zrobienia rezerwacji.

b. Poprzez wysłanie maila na adres mailowy: biuro@sopotgroup.pl . Na wskazany adres mailowy, otrzymacie Państwo ofertę spełniającą podane w mailu kryteria oraz koszt całego pobytu, wraz z numerem konta, na który należy wpłacić 30% opłatę rezerwacyjną w ciągu 24 godzin, aby rezerwacja otrzymała status ostateczny.

c. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.

d, Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w wysłanym przez Sopot Group Teresa Piesik  potwierdzeniu dostępności, przywraca rezerwację o ile Sopot Group Teresa Piesik , dysponuje dostępnym apartamentem

3. Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

a. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Sopot Group Teresa Piesik Gość informuje elektronicznie Sopot Group Teresa Piesik  o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić.

b. Firma Sopot Group Teresa Piesik  zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

c. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

d. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulacje rezerwacji.

e. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.

f. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

4. Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez firmę Sopot Group Teresa Piesika

a. Zmiana rezerwacji przez firmę Sopot Group Teresa Piesik jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę Sopot Group Teresa Piesik Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma Sopot Group Teresa Piesik  ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

b. Firma Sopot Group Teresa Piesik zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie, a Sopot Group Teresa Piesik ma obowiązek zwrotu Gościowi pobraną opłatę rezerwacyjną.

5. Płatności

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

a. Przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) - Gość dokonujący rezerwacji on-line wybiera jako formę płatności jeden z poniższych sposobów płatności on-line i zostaje przekserowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Gość otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Gość powraca do strony internetowej www.sgapartamenty.pl

b. Kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

6. Ceny

a. Wszystkie ceny oferowane przez firmę Sopot Group Teresa Piesik są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

b. Obliczenie wynagrodzenia za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem .

c. Opłata uiszczana przez klienta nie zawiera: opłaty klimatycznej (płatność gotówką) oraz opłaty za sprzątanie końcowe (opłata serwisowa - pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)

d. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) są wliczone w koszt pobytu.

f. Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny, łóżeczka dziecięcego oraz kosztu pobytu zwierzęcia.

g. Na życzenie Gościa Sopot Group Teresa Piesik może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury, w trakcie dokonania rezerwacji.

h. Za zakwaterowanie w godzinach od 20.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN o ile wymaga ona fizycznej obecności pracownika Sopot Group Teresa Piesik .

7. Zasady ogólne

a. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Sopot Group Teresa Piesik o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem: biuro@sopotgroup.pl

b. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

c. Obsługa Gości odbywa się od 8.00 – 20.00 , za zakwaterowanie w godzinach od 20.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN., o ile wymaga ona fizycznej obecności pracownika Sopot Group Teresa Piesik .

d. Meldunek oraz klucze do apartamentu przekazywane są w Recepcji firmy Sopot Group Teresa Piesik w Sopocie, Aleja Niepodległości 747. Wszelkie szczegóły przekazania kluczy, wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną, przez pracownika firmy Sopot Group Teresa Piesik

f. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Sopot Group Teresa Piesik Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

g. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami.

h. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę. h. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.

i. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie. (chyba, że uzgodniono inaczej, z biurem Sopot Group Teresa Piesik )

j. Firma Sopot Group Teresa Piesik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

8. Zasady pobytu

a. Opłata za zgubienie kluczy bądź pilota do hali garażowej wynosi 200 złotych, natomiast za zgubienie karty lub chipa 100 złotych.

b. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W razie naruszenia tego punktu Sopot Group Teresa Piesik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

c. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w regulaminie, w tym nieprzestrzegania ciszy nocnej firma Sopot Group Teresa Piesik ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu bądź naliczenia kary w wysokości 1000 złotych.

d. W apartamencie obowiązuje Zakaz Palenia i za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 1000 PLN. Wyrzucanie niedopałków i śmieci przez balkon jest ZABRONIONE.

f. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. Sopot Group Teresa Piesik zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za ponadstandardowe sprzątanie Apartamentu 100- 150PLN. Jednocześnie uprasza się o segregowanie i wyrzucanie odpadów zgodnie z informacją otrzymaną od Gospodarza.

g. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

h. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, korzystania z płatnych kanałów telewizyjnych, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W tym przypadku Sopot Group Teresa Piesik zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty gotówką bądź do obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

i. Firma Sopot Group Teresa Piesik nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Sopot Group Teresa Piesik , dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

j. Firma Sopot Group Teresa Piesik nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Sopot Group Teresa Piesik jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

9. Umowa Najmu

Umowa zawarta pomiędzy firmą Sopot Group Teresa Piesik  obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

10. Zwierzęta domowe

a. Firma Sopot Group Teresa Piesik  dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

b. Za pobyt zwierzęcia w apartamentach Sopot Group Teresa Piesik  nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 PLN za cały pobyt

11. Reklamacje

a. Gość ma możliwość do korzystania z prawa do reklamacji usługi świadczonej przez firmę Sopot Group Teresa Piesik i dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

b. Reklamacja powinna uwzględniać dane: imię i nazwisko Gościa, adres mail, numer telefonu, termin pobytu, nazwę Apartamentu, ewentualne zdjęcia oraz opis problemu/zdarzenia. Reklamacje można składać osobiście w recepcji Sopot Group Teresa Piesik lub drogą mailową : biuro@sopotgroup.pl

c. Czas jaki został przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona mailowo na adres poczty, podany we wniosku reklamacyjnym.

12. Uwagi

Wszelkie uwagi, dotyczące usług świadczonych przez firmę Sopot Group Teresa Piesik  . prosimy kierować na adres: biuro@sopotgroup.pl

13. Inne

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/455/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 listopada 2013 r., firma Sopot Group Teresa Piesik pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,20 zł za każdą dobę. Opłata uzdrowiskowa wynosi 50 % stawki ustalonej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (konieczność okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Opłata uzdrowiskowa wynosi 10 % stawki ustalonej dla inwalidów i kombatantów wojennych (konieczność okazania dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest kombatantem bądź inwalidą wojenny).

14. RODO

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sopot Group Teresa Piesik z siedzibą w Sopocie, przy Aleja Niepodległości 765B/3.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

• wykonania i rozliczenia umowy najmu zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
    • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    • art . 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem
      umowy, a także w związku z realizacją umowy,
    • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do
      czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów
      prawa powszechnie obowiązującego,
    • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, współpracującym z Administratorem danych osobowych
podmiotom świadczącym usługi dodatkowe: odbioru z lotniska lub hotelu, organizacja spływów kajakowych,
wykonywanie usług przewodnika turystycznego oraz usług kosmetycznych, a także kancelarii doradztwa
podatkowego i kancelarii prawnej
5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie
Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie
mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres:
biuro@domhouse.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza
przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skarga wolna jest od opłat.
8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.